Vol075丽质女神土肥圆矮挫穷浴室写真18P周妍希嗲囡囡

Vol075丽质女神土肥圆矮挫穷浴室写真18P周妍希嗲囡囡

 又云∶新食竟取风,为冒风。亦以葛布筛令调,并新绵别裹纳中。

 然虫蚀下部为狐。 先热后寒者,知其先伤于风而后伤于寒也,则以疏卫之剂兼以和营。

伤寒盗汗,由邪气在半表半里使然也。务令细熟,相日造。

天以此火而为阳气、以生万物。 虚烦者,心中欲吐不吐,搅乱转侧不安,郁闷不舒之貌。

盖四时不正乖戾之气,流行期间而有其气,是以一岁之中,长幼之病相似,此则时行之气也。究竟留伏二字未有分别。

人以此火以生一身。若五六日而发,口燥舌干,脉沈有力者,此传经之热邪也,急宜下之。

Leave a Reply